سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خط خطی های یک دخترروانی...

رفتم تابیش ازاین خاطرات صورتی باتوبودنم خاکستری نشه...

گریه

 

گریه شاید زبان ضعف باشد

 

شاید خیلی کودکانه

 

شاید بی غرور ............

 

اما هر وقت گونه هایم خیس می شود

 

میفهممم ................

 

نه ضعیفم !!! نه یک کودکم !!!

 

بلکه پــــــــــــــر از احســـــــــــاســـــــــم ...........!!!!
پنج شنبه 93/7/3 1:12 عصرنیلوفر دلشکسته | نظر

...

بی تفــــ ــ ــــ ـــــــاوت نیستم!!

»»فقط...

دیگر کسی برایم متفـــــ ـ ــــــاوت نیست!!

 سه شنبه 93/3/27 4:30 عصرنیلوفر دلشکسته | نظر

گاهی...

گآهے شآیـ? لآزمـ بـآشـ? ،

از یــآ? ببـــریـمـ

یـــا? آنهـــایـے رآ ?ـہ …

بـآ نبـــو?نشآ??

بـو?نمـآن رآ ،

بــہ بـآزے گـرفـتنـ? ………


سه شنبه 92/10/3 7:31 عصرنیلوفر دلشکسته | نظر

حرف هایی دارم

سر به سرم نگذار
دلِ شوخ? ها?ت را ندارم روزگار!
با توام ...
سازت هم که کوکِ کوک باشد قدمها?م به رقص نم?روند
محضِ رضا?ِ هرکه ! نوازشم کن!
بگذار باور کنم از دستِ تو غ?ر از بغض چ?دن درگلو
و از دستِ من جز پنهان کردنِ اشکها?م پشتِخروارها لبخند
کار? د?گر هم بر م? آ?د
ب?ا دستِ دوست? به هم بده?م
حا? نه برا?ِ هم?شه
برا?ِ چند ساعت ب?ا و گوش ها?ت را ت?ز کن
حرفها?? دارم
حرفها?? از جنسِ ناسازگار? ها?ت ...


سه شنبه 92/10/3 7:29 عصرنیلوفر دلشکسته | نظر

...


سه شنبه 92/10/3 7:28 عصرنیلوفر دلشکسته | نظر

اینجا

اینجـــا هـَوا اَبــرے نیـست

اَما پـُر اَز دود اَست

اینجـــا ?? ? ``? بارا?? ،`` ?? نمے آیـَد

اَما اَش? ها قطـــع نمے شَود

اینجـــا مــردُم وَقت نَدارنـد بـَراے همــ

اَما بے وَقفـہ مے میــــرَنـد

اینجـــا تا بـہ ?َسے سَلامــ ن?ُنے

بـہ تـو سَلام نمے ?ُند...

چـہ سَخت دلــتَنگم...


سه شنبه 92/10/3 7:28 عصرنیلوفر دلشکسته | نظر

درد من...

درد من چشـــمانی بود که

به من اشــــــک هدیه میکرد

و به دیگران چشمک

سه شنبه 92/10/3 7:27 عصرنیلوفر دلشکسته | نظر

انسان ها


سه شنبه 92/10/3 7:26 عصرنیلوفر دلشکسته | نظر

خاص

چقـــــــــــــدر دیـــــــــــر فهمیــــــــدم

کـــــــه مخـــــــــــاطب “خـــــــــــاص” مـــن متعــــلق بــه “عـــــــــــام” بــــود . . .!

سه شنبه 92/10/3 7:25 عصرنیلوفر دلشکسته | نظر

...

به زودی ازدواج میکنم...
شنبه 92/9/9 11:36 عصرنیلوفر دلشکسته | نظر